Yellow-legged Thrush Turdus flavipes

Thrushes and Allies

Jan 23, 2014 Trinidad and Tobago Day Eight