White-eared Hummingbird Basilinna leucotis

Hummingbirds

White-eared Hummingbird
Aug 14, 2010 SCVAS to Arizona Day Eight