White-bellied Antbird Myrmeciza longipes

Typical Antbirds

White-bellied Antbird
Jan 17, 2014 Trinidad and Tobago Day Two