Masked Tityra Tityra semifasciata

Tityras and Allies

Feb 22, 2012 Costa Rica Day Two