Elf Owl Micrathene whitneyi

Owls

2 Dates
Apr 23, 2005 South Texas Day Four
Apr 18, 2004 Paradise Birding Texas Day 6