Blue-throated Mountain-gem Lampornis clemenciae

Hummingbirds

Blue-throated Mountain-gem
4 Dates
Aug 14, 2010 SCVAS to Arizona Day Eight
Aug 13, 2010 SCVAS Arizona Day Seven
Aug 12, 2010 SCVAS Arizona Day Six
Aug 11, 2010 SCVAS Arizona Day Five