Abert's Towhee Melozone aberti

New World Sparrows

3 Dates
Aug 15, 2010 SCVAS to Arizona, Day Nine
Mar 25, 2003 Borrego Day Four
Mar 24, 2003 Borrego Day Three