Short-tailed Hawk Buteo brachyurus

Barfoot Park, August, 12, 2010