House Wren Troglodytes aedon

Rancho San Antonio, April, 16, 2010