Black-and-white Warbler Mniotilta varia

Frontera Audubon, April, 10, 2008