White-eyed Vireo Vireo griseus

Frontera Audubon, April, 24, 2005