White-faced Ibis Plegadis chihi

Sacramento NWR, November, 26, 2004