White-eyed Vireo Vireo griseus

Leakey, April, 20, 2004