Wild Turkey Meleagris gallopavo

Leakey, April, 20, 2004