Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus

Eagle Lakes Community Park, April, 16, 2016